ติดต่อเรา

ห้องสมุดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชั้น M เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2180, 2170-74
โทรสาร 0 2652 8270

E-Mail : Library@tat.or.thการเดินทาง

ทางเรือ คลองแสนแสบ ขึ้นท่าเรืออโศก
ทางรถโดยสารประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 556
รถไฟฟ้า MRT ขี้นสถานีเพชรบุรี

กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน    ร่วมตอบแบบสอบถาม
    เพื่อพัฒนาเว็บไชต์