ปฎิทินกิจกรรม

เสวนาถ่ายโอนความรู้ หัวข้อ “คิด นอก ใจ”

วันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 14:00 น.
 423
UploadImage


พบกับเสวนาถ่ายโอนความรู้ หัวข้อ “คิด นอก ใจ”
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุด ททท. และได้เชิญพนักงาน ททท. ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ด้านการออกแ
บบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มัลติมีเดีย (Multimedia) และจัดกิจกรรมในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย โซน อินดี้ วิถีไทย เมื่อปี 2559 และโซน Outdoor Fest. ในปี 2560 เป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ 
1. นายพงศ์พุฒิ วรรัตนธรรม พนักงานส่งเสริมการตลาด 6 งานเว็บไซต์ข้อมูลท่องเที่ยว กขส. ฝบต.
2. นายกฤษดา มณีดำ พนักงานประสานการพิมพ์ 5 งานพิมพ์ กผอ. ฝบต.
3. นายนิมิตดี ศรีพงษ์ พนักงานส่งเสริมการตลาด5 งานบริการข่าวสาร กขส. ฝบต.
โดยมี น.ส.จริยา ชูช่วย นักเขียน 5 งานหนังสือพิเศษ กวส. และ นายปณต คูณสมบัติ นักเขียน 3 งานนิตยสาร กวส. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์